Inici » Serveis i Recursos » Subvencions

SUBVENCIONS

Des de l’Ajuntament es volen promoure i estimular les iniciatives de caràcter social, cultural i esportiu sorgides de la iniciativa col·lectiva i que comporten una millora en la societat que ens envolta.

En aquest sentit, cada any es convoquen subvencions a entitats per tal de donar suport als projectes promoguts per les mateixes. La gestió de les subvencions es regeixen pels principis següents:

- Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació

- Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant

- Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics

Al Ple municipal de desembre de 2015 es va aprovar l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Es tracta d’un instrument que regula i defineix el conjunt de condicions, requisits i procediments a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació, cobrament i si s'escau, el reintegrament de les quantitats no justificades, de les subvencions atorgades per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS

Any 2019

Any 2018

 ALTRES SUBVENCIONS I AJUTS

CERCADORS DE CONVOCATÒRIES DE FINANÇAMENT

 Cercador de subvencions (CIDO)
Recull de convocatòries de finançament per a entitats i associacions (Xarxanet)
 Calendari Anual de convocatòries de finançament (Xarxanet)